Privacy-beleidsplan Soul2Goal 

Soul2Goal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy-beleidsplan geven wij heldere uitleg over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Ons privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Soul2Goal verwerkt van deelnemers, opdrachtgevers, leveranciers en andere geïnteresseerden. Indien u deelneemt aan een door Soul2Goal georganiseerde activiteit (scan, workshop, cursus of training) of om een andere reden persoonsgegevens aan Soul2Goal verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacy-beleidsplan door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke 1.1 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy-beleidsplan; 

1.2 Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

1.3 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

1.4 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven; 

1.5 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Soul2Goal (onderdeel van Maradata) Keizersgracht 241-II 1016 EA Amsterdam +31 (0)6 138 39 493 KvK nummer: 66184924 

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via telefoonnummer +31(0) 6 201 454 03. 

Wij garanderen dat uw privacy gewaarborgd is en we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Soul2Goal houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. 

Dit brengt met zich mee dat wij: 

Als Soul2Goal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit beleidsplan. Indien u na het doornemen van dit privacy-beleidsplan, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens die genoemd staan in artikel 1. 


2 Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, opdrachtgevers, leveranciers en andere geïnteresseerden 2.1 Afname van de Soul2Goal scan (psychosociale vragenlijst); 

2.2 Verdere doorontwikkeling van de Soul2Goal scan; 

2.3 Verwerking van de scoreresultaten in gepersonifieerde spelersrapporten; 

2.4 Terugkoppeling van spelersrapporten naar cliënten; 

2.5 Verwerking van de scoreresultaten in geanonimiseerde teamrapporten; 

2.6 Terugkoppeling van de teamrapporten naar cliënten; 

2.7 Administratieve doeleinden zoals facturatie of informatie; 

2.8 Het aanbevelen van training of workshop op basis van de scoreresultaten aan cliënten; 

2.9 Het door cliënten volgen van training of workshop en het verkrijgen van begeleiding; 

2.10 Communicatie over de training of workshop aan cliënten. Soul2Goal verwerkt persoonsgegevens van deelnemers, opdrachtgevers, leveranciers en andere geïnteresseerden. Dit gebeurt in overeenstemming met de overeengekomen opdracht voor het afnemen van de Soul2Goal scan en/of de overeengekomen opdracht voor een vervolgtraject, deelname aan een workshop of cursus, of verzoek om informatie over onze producten en diensten. 

Onder deelnemers wordt verstaan: iedereen die op eigen verzoek deelneemt aan een van onze activiteiten zoals test, workshop, cursus of training. 

Onder cliënten wordt verstaan: de opdrachtgever voor het uitvoeren van een of meerdere activiteiten door Soul2Goal. Deze opdrachtgever kan dezelfde zijn als de deelnemer, maar het kan ook een organisatie zijn als de KNVB, een betaald voetbalorganisatie (BVO), een Hogeschool of anderszins. 

Onder leveranciers ten slotte wordt verstaan: instanties die producten of diensten leveren aan Soul2Goal die benodigd zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. 

Persoonsgegevens van deelnemers, cliënten of leveranciers worden door Soul2Goal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

3 Ten behoeve van bovenstaande doelstellingen kan Soul2Goal de volgende persoonsgegevens van u vragen 3.2 Tussenvoegsel; 

3.3 Achternaam; 

3.4 Adres, postcode + woonplaats (eventueel postadres); 

3.5 Telefoonnummer; 

3.6 E-mailadres; 

3.7 Geslacht; 

3.8 Leeftijd; 

3.9 Etniciteit; 

3.10 Opleidingsniveau; 

3.11 Bankrekeningnummer(s); 

3.12 Aangesloten voetbalclub. 3.1 Voornaam/voorletters; 

Voorbeeld 

Soul2Goal verwerkt de in paragraaf 3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor informatie over diensten en activiteiten van Soul2Goal in het algemeen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vraag, voor contact over de afgenomen dienst of de eventuele opzegging daarvan en voor het versturen van uitnodigingen in het kader van de uitvoering van deze dienst. 
 2. • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen voor afgenomen diensten (scan, workshop, cursus, training, bestelling en dergelijke) af te wikkelen. 
 3. • Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een vijf jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Soul2Goal en om u te informeren over de ontwikkelingen van Soul2Goal. 
 4. • Soul2Goal gebruikt uw naam en e-mailadres om onze e-mail nieuwsbrief te versturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie betreffende Soul2Goal. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing zelf. 


4 Verstrekking aan derden 


Uw persoonsgegevens worden nooit aan derde partijen verstrekt zonder uw toestemming. Wel kan het zijn dat, afhankelijk van de opdracht, geanonimiseerde resultaten verstrekt worden aan een aangesloten BVO, de KNVB, de Vrije Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen of Hogeschool Arnhem en Nijmegen ten behoeve van verdere analyse. In deze geanonimiseerde resultaten is de verwijzing naar betrokken individuen afwezig. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen zoals leveranciers waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij gedegen afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Verder kunnen wij alleen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

4.1 Buiten de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Uitzondering vormen partijen die gevestigd zijn in landen waar de gegevensbescherming van een vergelijkbaar niveau is als vastgelegd in de AVG. In dit geval geldt een adequaatheidsbeslissing (artikel 45 van de AVG). Dit is bijvoorbeeld het geval met het EU-VS privacy shield (EU-VS privacy schild). 

Privacy Shield Compliance: 

The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks were designed by the U.S. Department of Commerce, and the European Commission and Swiss Administration, respectively, to provide companies on both sides of the Atlantic with a mechanism to comply with data protection requirements when transferring personal data from the European Union and Switzerland to the United States in support of transatlantic commerce. 

(International Trade Administration, 2020) 

De softwareleverancier van de Soul2Goal scan, SurveySparrow Inc., valt onder de afspraken die gemaakt zijn in het kader van deze Privacy Shield Compliance. 

SurveySparrow Inc., complies with the EU-US Privacy Shield Framework and takes responsibility of the personal data it receives/collects from its customers. 

(SurveySparrow Inc, 2020) 

4.2 Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

4.3 Bewaartermijn 

Soul2Goal verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht en tot maximaal tien jaar na afloop hiervan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

Geanonimiseerde persoonsgegeven bewaart Soul2Goal niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 


5 Beveiliging 


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • • Wij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; 
 • • Wij zijn gehouden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens; 
 • • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • • Wij anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens; 
 • • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • • Wij testen en evalueren regelmatig onze uitvoeringsmaatregelen; 
 • • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Soul2Goal gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. 


6 Rechten omtrent uw gegevens 6.1 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 6.1.1 Via de functionaris gegevensbescherming van Soul2Goal kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Soul2Goal zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

6.1.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

6.1.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Soul2Goal uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

6.1.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy-beleid kunnen eveneens worden gericht aan functionaris gegevensbescherming. 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. In dat geval zullen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

7 Wijzigingen 


Dit privacy-beleidsplan kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy-beleidsplan te raadplegen. 

Scroll naar top